ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 
ОСНОВНА ШКОЛА
ВУК КАРАЏИЋ
Школска 4     
11253 Сремчица
Број: 538
Датум: 21.08.2014. године
 
 
            На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), у даљем тексту Закон, Одлуке о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку бр. 489 од 15.07.2014. године и Извештаја комисије за спровођење јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 531 од 15.08.2014. године, директор Основне школе „Вук Караџић“ из Сремчице, доноси,
 
 
О Д Л У К У
о додели уговора
у јавној набавци у отвореном поступку – Превоз ученика
ЈН бр. 12/2014
 
I – Додељује се уговор:
 
 
  • понуђачу: B&B LINEA DOO, Благоја Паровића 136, 11030 Београд број понуде 07-136 од 12.08.2014. године.
 
 
Образложење:
 
            На основу Плана јавних набавки за 2014. годину, директор Основне школе „Вук Караџић“ из Сремчице донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку, заводни  број 489 од 15.07.2014. године, за набавку услуга – Превоз ученика, шифра из Општег речника набавки – 60130000, ЈН бр. 12/2014.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 16.07.2014. године на Порталу јавних набавки.
 
До истека рока за подношење понуда, 15.08.2014. године до 12:00 часова, на адресу наручиоца приспеле су укупно 2 (две) понуде следећих понуђача:
 
Ред.
бр.
 
Број
и датум понуде
 
Назив или шифра понуђача
                
 
Датум пријема       
 
 
Час пријема
1. 07-136  од 12.08.2014.год. B&B LINEA DOO, Благоја Паровића 136, 11030 Београд 15.08.2014.г. 09:12
2. 9758 од
14.08. 2014.год.
Саобраћајно предузеће „Ласта“ а.д., Аутопут Београд – Ниш 4, 11000 Београд 15.08.2014.г. 10:55
 
Неблаговремених понуда није било.
           
Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку, одређена Решењем број: 490 од 15.07.2014. године, сачинила је Записник о отварању понуда бр. 530 од 15.08.2014. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.                                                                                                                  
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 531 од 15.08.2014. године, Комисија за спровођење јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:
 
II - Подаци о јавној набавци:
 
1.- Назив и адреса Наручиоца: Основна школа „Вук Караџић“, Школска 4, 11253 Сремчица.
 
2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 12/2014.
3.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга – Превоз ученика, за потребе Основне школе „Вук Караџић“ из Сремчице.
 
4.- Назив из Општег речника набавки: Услуге друмског путничког превоза за посебне намене.
5.- Ознака из Општег речника набавки: 60130000.
6.- Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
7.- Подаци у финансијском плану за 2014. годину: 422411.
 
8.- Процењена вредност јавне набавке: 5.000.000,00 динара.
9.- Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене:
 
  • Саобраћајно предузеће „ЛАСТА“ а.д., Београд у понуди бр. 9758 од 14.08.2014 године, није доставило меницу и доказе о испуњености додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама у складу са Конкурсном документацијом и Изменама и допунама Конкурсне документације које је објављена на Порталу јавних набавки 21.07.2014.
 
 
На основу члана 106. став 1. тачке 2) и 3) Закона о јавним набавкама понуда се одбија као неприхватљива.
 
 
Понуђена цена понуђача чија је понуда одбијена:
 
 
Р.
бр.
Назив или шифра понуђача Јединична цена по дану без ПДВ-а (дин)
  1.  
Саобраћајно предузеће „ЛАСТА“ а.д., Београд 20.090,00
 
  • Рок плаћања: 15 (петнаест) дана .
  • Рок важења понуде: 32 (тридесетдва) дана.
 
10.- Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена.
 
11.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда:
 
  1. B&B LINEA DOO, Београд, понуђена цена .......................... 19.890,00 дин.
 
  • Рок плаћања: 15 (петнаест) дана.
  • Рок важења понуде: 30 (тридесет) дана.
 
 
                                         
12.- Назив понуђача чија је понуда повољнија узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда број 531 од 15.08.2014. године
            
Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовала да је повољнија понуда следећег понуђача:
 
  • B&B LINEA DOO, Благоја Паровића 136, 11030 Београд
те је на основу члана 54. став 13. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 13. Закона предложило наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора наведеном понуђачу.
 
Укупна вредност уговора за превоз ученика износи 3.580.200,00 динара без ПДВ-а, рок важења понуде је 30 дана и рок плаћања 15 дана од дана достављања исправног рачуна Наручиоцу. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.
 
Директор је, као одговорно лице Наручиоца, прихватио предлог Комисије за спровођење поступка јавне набавке, те је на основу горе наведеног  и члана 108. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора горе наведенoм понуђачу.
  
 
Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет)  дана од дана пријема одлуке, а у складу са чл.149. став 6. Закона.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      Д И Р Е К Т О Р       
                                                                                                                                                                                                                                                      Ана Бошковић       
                                                                                                                                                                                                                                                    ____________________