Додатна настава

               Овај облик ваннаставних активности намењен је даровитим ученицима, односно развијању њихових специјалних способности за поједине дисциплине и области. У случају да се неки ученици посебно издвајау својим талентом, у појединим областима за њих ће бити израђени индивидуални оперативни планови рада.
               Додатна настава биће организована у свим одељењима четвртог разреда из математике (36 часова годишње).
               У предметној настави додатна настава биће организована у оквиру следећих наставних предмета: српски језик, математика, енглески језик, руски језик, немачки језик, историја, физика, хемија, биологија географија и ликовна култура, са укупним фондом од 36 часова годишње на нивоу једног разреда.
               Недељни фонд часова додатне наставе дат је у оквиру структуре 40-то часовне радне недеље за сваког наставника.